povezujemo prostor

Iobcinaiobčinamobile

iObčina TV

Predlagaj stran

Vaše ime

Vaš e-mail

Prijateljev E-mail  [-] [+]

Moduli iObčina

alt-txt alt-txtSistem iObčina je zgrajen modularno.

Glavni modul je modul STANDARD, ki omogoča vse potrebno za delo z GIS-i.  Ostali moduli so namenjeni uradnikom, ki želijo sami neposredno vnašati podatke v sistem.

 

 

 

Le tega, pa je možno tudi nadgraditi s pestrim naborom dodatnih možnosti. Sam sistem iObčina že vsebuje prek 20 dodatnih Modulov, ki nadgrajujejo osnovni sistem v močno prostorsko orodje za uspešno izvajanje občinskih nalog s področja sistematičnega urejanja prostora. Z njimi lahko uradniki podatke vnašajo neposredno v sistem iObčina. Preko Modulov se neposredno vnaša grafične in atributne podatke. Taki moduli nadomestijo nakupe dragih licec ostale programske opreme pohitrijo delovne procese in nadomestijo množice nepovezanih preglednic, ki jih je iz dneva v dan več, tako da počasi izgubljamo nadzor nad njimi.

Vsak Modul predstavlja programsko zaključeno celoto, med seboj pa se vsebinsko povezujejo, nadgrajujejo in dopolnjujejo.

Uporabnike Modulov delimo na tiste, ki podatke vnašajo in urejajo in na tiste, ki jih lahko samo gledajo.


MODULI STANDARD

Za vnos in urejanje vseh vrst vsebin podatkov skrbijo GIS specialisti Kaliopa.

STANDARD

Glavni modul imenujemo STANDARD in predstavlja osnovno istema iObčina.

Modul Standard je kot vstopni modul primeren za objavo,iskanje, merjenje, izpise, izrise , analize vseh vrst in tipov podatkov, ki jih potrebujejo občine. Z njim prikazujemo in povezujemo prostorske podatke državnega, regijskega in občinskega značaja. Umeščanje in osveževanje podatkov izvajajo GIS specialisti za podatke podjetja Kaliopa d.o.o in s tem razbremenijo občine zamudnih in zahtevnih opravil prepletanja podatkov, ki so "nabrani z vseh vetrov"...

Več o modulu STANDARD lahko preberete tukaj

 


 

MODULI OBČINSKA UPRAVA

Za vnos in urejanje podatkov skrbijo odgovorni uradniki občinskih uprav.

PREDLOGI IN POBUDE PLANSKIH SPREMEMB

Modul Predlogi in pobude je namenjen sistematičnemu vodenju pobud za spremembe planskih aktov na enem mestu. Občini omogoča celovit vpogled v pobude, hkrati se pobude oštevilčijo in opremijo z ostalimi opisnimi podatki o pobudi, kot so; datum vložene pobude, predlagatelj pobude, opis spremembe itn. Modul omogoča izdelavo lastnih šifrantov za vpisna polja in vnos lastnih opisnih polj preko uporabniškega vmesnika.
 

PLANSKI AKTI IN RAZGRNITVE

Modul Planski akti - razgrnitve je del osnovnega modula iObčina. Dopolnjuje prikaz planskih aktov (PLAN, PUP, OPN, OPPN…) osnovne iObčine s poizvedbami in dodatnimi opisnimi atributi planskih aktov ter statistiko. Sestavni del modula je tudi storitev vodenja grafike planskih aktov v SHP ali DWG obliki. Opisni podatki vsebujejo povezavo na evidence pripadajočih odlokov, objavljenih v uradnem listu. Storitev razgrnitve planskih aktov obsega javno razgrnitev občinskih prostorskih načrtov (OPN) na samostojni spletni strani občine. Omogočena je direktna povezava (URL) z občinsko spletno stranjo. Razgrnitev časovno ni omejena. Običajno se občine odločijo za objavo OPN pred javno razpravo in po javni razpravi, ko so upoštevani tudi popravki.
 

LOKACIJSKA INFORMACIJA / POTRDILO O NAMENSKI RABI

Modul Lokacijska informacija – potrdilo o namenski rabi služi uporabniku za avtomatsko izdelavo potrdila o namenski rabi in kot dopolnilno orodje za hitrejšo izdelavo lokacijske informacije z grafično prilogo. Avtomatizirana izdaja lokacijske informacije je nadgradnja osnovnega modula iObčina, ki za svoje delovanje zahteva veliko osnovnih podatkov, kot so RPE, DKN, KS, planske karte (plan, PUP, PIA, OPN, OPPN...) in pripadajoče odloke. Dostop do modula ima uporabnik s pravicami za izdajo, urejanje in brisanje. Ločimo še uporabnika skupine Občinska uprava, ki lahko zgolj vidi izdane odločbe. Anonimni uporabnik vidi zgolj pripadajoča planska območja, ki pripadajo parceli. Izdane odločbe so vidne v grafiki, kot svoj sloj ali kot opisni seznam.
 

OBČINSKA LASTNINA


Modul Občinska lastnina omogoča vodenje evidence parcel, stavb, poslovnih prostorov in infrastrukture v lasti občine. Za vsakega od njih vodimo še dodatne opisne podatke in sicer: datum nakupa, vrednost nepremičnine, skenirana pogodba, površina itn. Iskanja in izpisi so vključeni. Vsak sloj nepremičnine je prikazan v okolju iObčina tako, da so podatki dostopni tudi preko standardnega grafičnega vmesnika.

alt-txt


 

OBČINSKA STANOVANJA

V modulu Občinska stanovanja se vodijo podatki za posamezna stanovanja prevzeti iz katastra stavb in drugi podatki o stavbah in stanovanjih, ki jih določi občina z odlokom oziroma so določeni z drugimi predpisi. Kataster stavb in registri stanovanj se vodijo povezano, v njih pa se uporabljajo identifikacijske številke stavbe in delov stavbe iz katastra stavb.  Za posamezno stanovanje vodimo vzdrževalce, najemnike iz centralnega registra prebivalcev (CRP), skenirane pogodbe, subvencije, točkovalne zapisnike itn. Programska oprema je povezana z okoljem iObčina preko sloja Katastra stavb in omogoča enostaven prikaz pogodb po stavbah.
 

EVIDENCA GRADBENIH DOVOLJENJ

Modul Gradbena dovoljenja omogoča sistematično vodene in urejanje evidence izdanih gradbenih dovoljenj na enem mestu. Podatek o izdanem gradbenem dovoljenju se navezuje na informacijo o parceli oziroma njeno koordinato, tako da se informacija ohrani tudi pri spremembi oz. ukinjanju parcelne številke.
 

DAVKI NUSZ - REN

Modul Davki NUSZ - REN je namenjen vodenju evidence za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za vsak pravni subjekt. Občinski odlok se integrira v poslovno logiko posamezne občine. Predaja podatkov iz baze NUSZ na DURS je v ceni mesečnega vzdrževanja sistema. Občani si v internem okolju iObčina lahko sami izračunajo višino nadomestila.
 

KOMUNALNI PRISPEVEK

Modul Komunalni prispevek omogoča internetnim uporabnikom izračun komunalnega prispevka na spletni strani občine, uporabnikom prijavljenim v sistem pa še avtomatsko evidentiranje izdanih odločb o plačilu komunalnega prispevka in izdelavo same odločbe. Na višino odmerjenega komunalnega prispevka je vplivajo štirje faktorji: kvadratura objekta, kvadratura zemljišča, na katerem stoji objekt, območje, definirano za upoštevano gospodarsko javno infrastrukturo (vsako posebej) ter faktor dejavnosti. Modul vključuje tudi hitri kalkulator komunalnega prispevka za občane.
 

OGLASNE TABLE IN PANOJI

Modul Oglasne table in panoji omogoča vodenje in vzdrževanje katastra oglasnih panojev in tabel. Vnašamo lahko podatke o panojih, tablah, najemnikih… vključno s fotografijo, na ustrezno lokacijo. Pri vzpostavitvi modula lahko že inicialno vnesemo vse obstoječe podatke, potrebujemo le seznam opisnih podatkov in x, y koordinato.
 

MODULI KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Za vnos in urejanje podatkov skrbijo odgovorni uradniki občinskih uprav.

POKOPALIŠČA

Modul Pokopališča omogoča vodenje evidence grobov, pokojnikov in najemnih pogodb. Vsebuje grafični prikaz lokacije groba in informacijski sistem za vnos in urejanje ostalih podatkov o grobu. Omogočena je avtomatska izdelava najemnih pogodb iz vnešenih podatkov.
 

JAVNE IN ZELENE POVRŠINE


Modul Javne površine omogoča vrisovanje javnih površin na karto in vpisovanje informacij o posamezni javni površini. Pripravljenih je več slojev: Poti, Zelenice, Igrišča, Parkirišča, Parki, Površine za rekreacijo...

 

MODULI PROMETNA INFRASTRUKTURA

Za vnos in urejanje podatkov skrbijo odgovorni uradniki občinskih uprav.

PROMETNA SIGNALIZACIJA

Modul Prometna signalizacija omogoča vodenje in vzdrževanje katastra prometne signalizacije. Podatki o znakih (oznaka) se vnašajo s pomočjo šifranta znakov.  Pri vzpostavitvi modula lahko že vnesemo obstoječe podatke, potrebujemo le seznam znakov z, x, y koordinato in šifro znaka.
 

OBČINSKE CESTE

Modul Občinske ceste je namenjen pregledu atributov in prikazu grafike. Povezuje evidenco BCP in GJI grafiko občinskih cest.
 

PARKIRIŠČA

Modul Parkirišča omogoča vodenje evidence parkirnih mest. V sistemu sta združena tako grafični prikaz lokacije, kot informacijski sistem za vnos in vodenje ostalih podatkov o parkiriščih. O parkiriščih vodimo naslednje podatke: najemnik parkirišča, plačnik parkirišča, pogodba, datum podpisa pogodbe, trajanje pogodbe, vsebina, opomnik preteka pogodbe, višina najemnine. Iskanje je možno po vseh vnosnih poljih.
 

MODULI ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Za vnos in urejanje podatkov skrbijo odgovorni uradniki občinskih uprav.

JAVNA RAZSVETLJAVA

Javna razsvetljava je podatek, za katerega skrbi občina. Modul Javna razsvetljava omogoča vnos lokacije, tipa svetilke, tipa žarnice, tipa droga in drugih podatkov o svetilkah in prižigališčih. Podatki se vnašajo s pomočjo šifrantov. Poizvedbe se izvajajo po vseh vnosnih poljih baze podatkov. Pri vzpostavitvi modula lahko že vnesemo obstoječe podatke, potrebujemo le seznam svetilk z x, y koordinato in podatki o svetilki.


alt-txt 

 

POMOČ UPORABNIKOM

01/ 520 82 80
podpora@kaliopa.si

Izobraževanja
Arhiv novic


KALIOPA, Informacijske rešitve d.o.o
.

Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana Slovenija
telefon 01/520 82 80 | fax 01/520 82 90
info@kaliopa.si | www.kaliopa.si

Najdete nas

facebook youtube